Ons bedrijf

Landelijk vertrouwd

Gezien de grote mate van flexibiliteit van onze organisatie doen een aantal gerenommeerde bedrijven/ organisaties regelmatig een beroep op ons. Ook de grootste landelijk werkende bedrijven/ organisaties maken gebruik van onze expertise bij calamiteiten en/of specialistisch werk waar meer diepgang gewenst is.

Effectieve realisatie

De factoren betrouwbaarheid, klantgerichtheid en vakkundigheid zijn de uitgangspunten van onze organisatie. CODE is gevestigd in de Randstad en kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur waardoor een snelle en goede analyse van de te verrichten werkzaamheden wordt bereikt. Implementatie van de daaruit gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en werknemers kan effectief worden gerealiseerd.

Gecertificeerde medewerkers


CODE investeert niet in een groot netwerk van vestigingskantoren of een uitgebreid wagenpark. CODE investeert in haar personeel! De beveiligingsmedewerkers beschikken dan ook over een gevarieerd opleidingspakket. De meeste zijn dan ook in het bezit van het volledige diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker en/of Beveiliger 2 en hebben daarnaast verschillende specifieke opleidingen gevolgd afgestemd op de locaties waar zij worden ingezet.


CODE is een door de Stichting ECABO erkend leerbedrijf conform de wet Educatie en beroepsonderwijs,
artikel 7.2.10.
 

Kwaliteit en selectie van ons personeel


100%

Kwalitatief personeel

Kwaliteit

Om een goede kwaliteit binnen uw object te kunnen garanderen zijn de selectie, opleiding, begeleiding en instructie als mede een frequente evaluatie van onze dienstverlening van essentieel belang.


Selectie van personeel

CODE beschikt over de mogelijkheden en middelen om voor iedere (nieuwe) opdrachtgever personeel te selecteren dat aan de gestelde criteria voldoet. CODE selecteert naar aanleiding van vooraf opgestelde profielschetsen, die zijn opgesteld in overleg met de opdrachtgever voor de verschillende te verrichten werkzaamheden. Naast persoonlijke eigenschappen van kandidaten zijn opleiding en werkervaring belangrijke criteria.

 

Ons personeel is geselecteerd op de volgende eigenschappen:


Betrouwbaarheid
Representatief voorkomen
Een dienstverlenende instelling
Affiniteit met patiënten binnen zorginstellingen
Goede sociale vaardigheden
Stressbestendigheid
Zelfdiscipline
Zelfstandigheid
Ervaring met computerprogramma’s en communicatieapparatuur
Goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal

 

Daarnaast voldoet ons personeel aan de volgende eisen:


Minimaal MBO niveau
Geldig rijbewijs categorie B
Enige technische kennis
Introductiecursus Beveiligingsmedewerker
Praktijkcursus CODE
Diploma Beveiliger 2, Basisdiploma Beveiliging en/of ABM
BHV diploma
EHBO diploma
In het bezit van of studerend voor het diploma Coördinator Beveiliging

 

Begeleiding en instructie
van ons personeel


 
Begeleiding

De directe begeleiding van ons personeel vindt plaats op de werkplek. De bedrijfsleiding zal zich nadrukkelijk verdiepen in de te verrichten werkzaamheden en instrueert op de werkplek het personeel.

CODE beschikt daarnaast over een Object verantwoordelijke die als eerste aanspreekpunt fungeert en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in uw objecten. Eventuele wensen en/of opmerkingen kunnen dan snel en didactisch verantwoord worden doorgevoerd.

De bedrijfsleiding is eindverantwoordelijk voor een goed verloop van de beveiligingswerk- zaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van uw objecten. Zij controleert, ondersteunt en evalueert de werkzaamheden en vormt het aanspreekpunt.


Instructie

Ten behoeve van de juiste uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden zullen wij in overleg met uw organisatie instructies opstellen. De instructies zullen een nauwkeurige taakomschrijving van de te verrichten werkzaamheden bevatten. CODE zal u adviseren bij het samenstellen van instructies of bij het maken van een beveiligingsplan.

Uitgangspunt voor onze dienstverlening bij opdrachtgevers is een constante toetsing van de geleverde kwaliteit en openstaan voor veranderingen op dit gebied. Alleen hierdoor kan maatwerk en oplossend vermogen geboden worden. Uitgangspunt voor het personeel is een prettige werksfeer en een goed sociaal klimaat, wat onder andere wordt bereikt door opleiding, motivering en duidelijkheid.

Heeft u nog vragen voor ons?

Call Now Button Direct bellen