0180 – 460 700 contact@codegroep.nl

CODE Gedragscode

De CODE gedragscode bevat een aantal belangrijke principes die van toepassing zijn op alle CODE activiteiten. De code dient als leidraad voor het gedrag van de CODE medewerkers. De gedragscode is opgesteld op basis van de normen en waarden die CODE nastreeft.

Eerlijkheid

Wij respecteren

Verantwoordelijkheid

Wij nemen verantwoordelijkheid

Kwaliteit

Wij leveren

Ondernemerschap

Wij handelen

CODE Gedragscode

De CODE gedragscode bevat en verduidelijkt een aantal belangrijke principes die van toepassing zijn op alle CODE activiteiten. De code dient als leidraad voor het gedrag van de CODE medewerkers. De gedragscode is opgesteld op basis van de normen en waarden die CODE nastreeft.

Deze normen en waarden bepalen het gedrag van onze medewerkers, onze klanten en de business. Dit beleid geldt voor al het personeel.

De code vormt een aanvulling op de bestaande CODE beleidslijnen, regels en richtlijnen. Daarnaast maakt het deel uit van de arbeidsvoorwaarden. CODE verwacht van haar medewerkers dat zij zorg dragen over hun middelen en de eigendommen van klanten.

“Bij Code Beveiliging kiezen wij voor kwaliteit boven kwantiteit. We investeren graag in personeel.”

Gino de Zeeuw – Directeur Code Beveiliging

Persoonlijke gedragscode
voor de CODE medewerkers

De medewerkers dienen zich aan de wet te houden. CODE verwacht van haar medewerkers dat zij zich gedragen naar de normen en waarden van het bedrijf. Daar waar geen wetten of regels voor persoonlijke gedragingen gelden, dient de medewerker gezond verstand te gebruiken met gepaste zorgvuldigheid. 

 

 

In geval van twijfel dient de medewerker een leidinggevende of andere verantwoordelijke functionaris te raadplegen. Klanten, collega’s en zakelijke partners dienen respectvol en rechtvaardig behandeld te worden. CODE eist van al haar medewerkers dat zij hun werk doen zonder onder invloed te zijn van alcohol of drugs. CODE eist van al haar medewerkers dat zij tijdens de uitvoering van hun werk niet in slaap vallen.

  Geen ongewenst gedrag

  CODE respecteert de integriteit en de waardigheid van elk persoon.

  CODE tolereert geen enkele vorm van discriminatie van medewerkers, alle medewerkers hebben recht op een rechtvaardige en gelijkwaardige behandeling.

  CODE tolereert geen ongewenst gedrag. Hieronder wordt ook verstaan direct of indirect seksueel gerichte uitingen die door een medewerker als ongewenst worden ervaren.

  Geen corruptie en omkoping

  CODE is tegen elke vorm van corruptie en omkoping en is verplicht dergelijke praktijken te bestrijden. CODE concurreert op een eerlijke wijze en uitsluitend op basis van de waarde van hun diensten. Alle vormen van persoonlijke betaling, smeergelden of omkoping tussen CODE en haar klanten, leveranciers of ambtenaren zijn ten strengste verboden. Het is niet toegestaan geschenken in welke vorm dan ook van zakelijke partners aan te nemen, waarvan de waarde € 20,00 overstijgt. Indien de waarde wel boven de € 20,00 ligt, dient het geschenk te worden geretourneerd.

  Naleving van wetten op mededinging

  Bij CODE staat de naleving van alle toepassingen, de mededingingsregels en – richtlijnen centraal bij het zaken doen.

  CODE maakt geen afspraken met concurrenten over prijzen, het toekennen van diensten, offertes of marktverdeling.

  CODE doet niet mee aan het manipuleren van aanbestedingsprocedures of het uitwisselen van informatie over offertes met concurrenten. Medewerkers van CODE bespreken mededinging informatie (zoals prijsstelling, kortingen, bonussen en verkoopvoorwaarden) niet met derden.

  Relaties met zakelijke partners

  CODE informeert haar leveranciers en klanten over de CODE gedragscode en zal hen vragen onder alle relevante omstandigheden rekening te houden met de grondbeginselen hiervan.
  CODE levert haar diensten in overeenstemming met alle overeengekomen kwaliteits-, ARBO- en veiligheidsnormen op locaties van haar klanten. De privacy van de klanten wordt gerespecteerd en alle gegevens worden beschermd.
  Klanten worden respectvol behandeld en als een waardevolle bijdrage beschouwd voor het voortdurend op peil houden van hoge serviceniveaus.

  CODE normen voor de werkplek

  CODE zorgt voor goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers, waaronder hoge gezondheids- en veiligheidsnormen.

  CODE eerbiedigt de vrijheid van vergadering, vereniging en van collectieve onderhandelingen: alle medewerkers hebben recht om bonden op te richten en er lid van te worden.

  CODE biedt lonen aan die minimaal in overeenstemming zijn met het CAO voor de particuliere beveiligingsorganisaties.

  Medewerkers worden de mogelijkheid aangeboden een opleiding te volgen die overeenstemt met hun functie.

  CODE eerbiedigt de privacy van de medewerkers en beschermt alle gegevens.

  Corporate verantwoordelijkheden

  CODE eerbiedigt de Verklaring van de rechten van de Mens van de Verenigde Naties. CODE gedraagt zich als goed bedrijfsburger in alle samenlevingen waarin ze actief is. De betrokkenheid van CODE op sociaal en ethisch gebied dient te blijken uit de omgang met klanten, medewerkers, leveranciers en overige belanghebbenden.

  Contact

  Reflectiestraat 39 - 2631 RV Nootdorp